Samsung 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda täze önümlerini tanyşdyrar

Samsung 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda täze önümlerini tanyşdyrar

Koreýanyň Samsung kompaniýasy “First Look 2021” atly çäräni yglan etdi, bu çärede kompaniýa displeýleriň geljegi barada gözýetimini görkezer. Çäre 11-nji ýanwardan 14-nji ýanwar aralygynda geçiriljek Consumer Electronics Show 2021-den öň, 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda geçiriler. Bu barada newinform.com habar berýär.

Samsung-yň resmi saýtynda göni ýaýlyma tomaşa etmek bolýar. Häzirki wagtda Samsung tanyşdyrylyş dabarasynda haýsy önümleriň hödürlenjekdigini mälim edenok. Ýöne firmanyň muşdaklary täze MicroLED telewizorlaryny, şeýle-de 4K we 8K QLED telewizorlaryny görüp bilerler diýlip çaklanylýar.
Belläp geçsek, internetde kompaniýanyň täze nesliň telewizorlarynda Micro-LED tehnologiýalarynyň peýdasyna OLED tehnologiýalaryndan ýüz öwürmek isleýändigi barada gürrüňler bar. Çünki matrisanyň bu görnüşi OLED-matrisa üçin häsiýetli bolan meselelere, aýratynam, ekranyň ýanmagyna we pes ýagtylyga eýe bolman, tomaşaçyny şol bir şekil kontrasty, giň görüş burçlary bilen üpjün edip bilýär. Micro-LED – bu täze tehnologiýa bolup, häzirki wagtda onuň esasy meselesi ýokary bahasydyr.
Mundan başga-da, täze kämilleşdirilen displeýli planşetleriň we noutbuklaryň görkezilmegine garaşylýar. Korporasiýa Galaxy S21 flagmanlarynyň täze tapgyryny hödürlär diýlip çaklanylýar.