Ýewropa kino akademiýasy 2020-nji ýylyň iň gowy filmini saýlady

Ýewropa kino akademiýasy 2020-nji ýylyň iň gowy filmini saýlady

Ýewropa kino akademiýasy ýylyň iň gowy filmini saýlady. Netijede, bu abraýly baýraga “Ýene bir gezek” ("Druk") filmi mynasyp boldy. Bu barada akademiýanyň web sahypasyna salgylanyp, Sputnik gullugy habar berýär.

Mads Mikkelseniň baş keşbi janlandyran “Ýene bir gezek” filmine daniýaly Tomas Winterbergiň režissýorlyk etdi. Film üçin Winterberg iň gowy režissýor, iň gowy ssenariýa baýraklaryny aldy. Iň gowy ssenariýa üçin baýragyny ol awtordaş ýazyjy Tobias Lindholm bilen paýlaşdy. Mikkelsen bu filmdäki keşbi üçin iň gowy aktýor baýragyny aldy.
Kino akademiýasynyň iň gowy aktrisa ugrundaky baýragyna "Undina" filmindäki roly üçin Paulo Ber mynasyp boldy. Iň oňat dokumental film hökmünde bolsa rumynlaryň "Kollektiw" ("Colectiv") filmi ykrar edildi.
Mikkelsen we Winterberg bu baýragy režissýoryň 19 ýaşynda awtoheläkçilikde aradan çykan gyzy Ida Winterberge bagyşladylar. "Ýene bir gezek" filminde ol hem çykyş etmelidi. Film Idanyň okan mekdebinde düşürildi, filme onuň dostlary hem gatnaşdylar.
"Ýene bir gezek" tragikomediýasy doglan gününden başlap adamyň ganyndaky alkogol ýetmezçiligi hakdaky teoriýany barlamak kararyna gelen dört sany mugallym barada.
Ýewropa kino akademiýasy amerikan Oskaryna garşy 1988-nji ýylda öz baýragyny döretdi. Onda ýeňiji "Feliks" bürünç heýkeli bilen sylaglanýar.