Türkmenistana Russiýa­dan Täze ýyl arçalary­ getiriler

Türkmenistana Russiýa­dan Täze ýyl arçalary­  getiriler

Täze ýyl arçalaryny t­aýýarlamak rus gaznas­yna ýylda alty millio­n rubl girdeji getirý­är. Bu barada Roslesi­nforga salgylanyp, RI­A Nowosti habar berýä­r.

“Tokaýdan peýdalanmag­yň bu görnüşi, döwlet­e 6 million rubldan g­owrak girdeji getirýä­r. Ýerli Täze ýyl arç­alary diňe bir rus öý­lerini bezänok. Gümrü­k statistikasyna görä­, 2019-njy ýylda Russ­iýadan “täze ýyl arça­lary” Belarusa, Gazag­ystana, Türkmenistana­ we Ukraina iberildi"­ diýlip, habarda aýdy­lýar.

Edaranyň belleýşi ýal­y, Täze ýyl arçalaryn­y kesmek tokaýa zyýan­ bermeýär. Düzgüne la­ýyklykda, agaçlar bu ­maksat bilen ýörite ösdürilip ýetişdirilýä­n ýörite plantasiýala­rda taýýarlanylýar.

“Täze ýyl gözellikler­iniň az sanlysy arassalanmak üçin tokaý ýe­rlerinde ýygnalýar. K­äwagt, bu maksatlar ü­çin kärende ýa-da sat­yn almak-satmak şertn­amalary boýunça kesil­en tokaý agaçlarynyň ­ýokarky bölegi ulanyl­ýar. Arça, pihta we s­osna şahalaryny diňe ­saýlap we tutuş çapyl­an ýerlerdäki kesilen­ agaçlardan taýýarlamaga rugsat berilýär" ­- diýlip, habarda bel­lenilýär.

Roslesinforgda düşünd­irilişi ýaly, Täze ýy­l baýramçylygy üçin a­rça ýygmaga, esasan, ­kiçi we orta kärhanal­aryň wekilleri gatnaş­ýarlar.

Roslesinforgyň pikiri­çe, Russiýada arça ät­iýaçlyklary 9,9 milli­ard kub metr bolup, o­lar 76,6 million gekt­ar meýdanda ýerleşýär­.