Türkmenistanyň Prezidenti Bahreýniň Patyşasyny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Bahreýniň Patyşasyny gutlady

Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halife we doganlyk bahreýn halkyna Bahreýn Patyşalygynyň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny hem-de arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz gutlagynda ähli ugurlarda ylalaşykly özara gatnaşyklary, deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak we iki halkyň bähbidini nazara almak arkaly ýola goýulýan döwletara gatnaşyklarynyň möhüm maksatlara ýetmekde ýardam berjekdigine ynam bildirdi.
“Biz ýurtlarymyzyň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmegi maksat edinýäris. Däbe öwrülen türkmen-bahreýn hyzmatdaşlygynyň geljekde hem pugtalandyryljakdygyna ynanýaryn” diýip, milli Liderimiz belledi.