Türkmenistan pandemiýanyň ykdysady täsirlerini azaltmak boýunça dünýä tejribesi bilen tanyşdy

Türkmenistan pandemiýanyň ykdysady täsirlerini azaltmak boýunça dünýä tejribesi bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri telekeçiligiň hukuk gurşawyny kämilleşdirmäge bagyşlanan, wideoaragatnaşyk görnüşinde geçirilen halkara maslahata gatnaşdylar.

Duşuşygyň barşynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sekretariatynyň bilermenleri hem-de beýleki hünärmenler degişli dünýä tejribesiniň syny, şol sanda işewürlik üçin pandemiýanyň ykdysady täsirlerini azaltmak babatda işler bilen tanyşdyrdylar.
Maslahat ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmegiň kadalaşdyryjy-hukuk şertlerini gowulandyrmak bilen bagly wezipeleri çözmekde Türkmenistanyň döwlet edaralaryna ýardam etmäge gönükdirilen çäreleri öz içine aldy. Ol “Merkezi Aziýa ýurtlarynda telekeçiligiň hukuk gurşawyny kämilleşdirmek” atly giň gerimli sebit taslamasynyň bir bölegidir.
Türkmen tarapynyň belleýşi ýaly, bu taslamany amala aşyrmagyň birinji tapgyry Türkmenistanyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen özara gatnaşyklary üçin hem-de bazar ykdysadyýetine geçmek babatda özgertmeleri ilerletmekde ýurdumyzyň döwlet gullukçylarynyň we hususy pudagynyň kuwwatyny artdyrmak üçin örän bähbitli boldy.