Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky «The Banker» neşiriniň «Ýylyň banky» baýragyny aldy

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky «The Banker» neşiriniň «Ýylyň banky» baýragyny aldy

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky “The Banker” Britan maliýe neşiri tarapyndan türkmen banklarynyň arasynda iň gowy bank hökmünde ykrar edildi. Türkmen banky bu baýrage eýýäm on dördünji gezek mynasyp bolýar.

Neşiriň ýaýradan metbugat beýanatyna görä, banky döwrebaplaşdyrmak babatynda durmuşa geçirilen ençeme çäreler onuň “Ýylyň Banky” atly baýragy bilen sylaglanmagyna uly goşant goşdy.
Bankyň 2019-njy ýylda arassa girdejisi 150%-e barabar bolup, 1-nji derejeli maýasy 112% ýokarlandy. Şeýle hem ýerine ýetirilmedik karz gatnaşygy 1,2% -e deň boldy.
Habarda bellenilişi ýaly, ygtybarly işewürlik modelini döretmek maksady bilen, TDDYIB-y BMG-niň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) bilen amallaryny sanlaşdyrmak we dolandyryş tejribesini kämilleşdirmek ugrunda iş alyp bardy. Bankomat we töleg nokatlarynyň sany artdyryldy we häzirki zaman serwerleri goşuldy.
Bankyň meýilnamalaryna laýyklykda, kiçi we orta telekeçilere maliýe goldawyny bermek maksady bilen häzirki wagtda Aziýa ösüş banky we Yslam ösüş banky bilen bilelikde degişli işler alnyp barylýar. Bu bolsa Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini giňeltmekde oňyn täsirini ýetirýär diýip, beýanatda bellenilýär.
“The Banker” neşiri “The Financial Times Ltd.”-iň eýeçiligindäki iňlis dilinde aýda bir gezek çap edilýän halkara maliýe işleri boýunça neşirdir. Ilkinji gezek 1926-njy ýylyň ýanwar aýynda çap edilen žurnal 180-den gowrak ýurtda meşhur.