Samsung smartfona zarýad berjek ýüzügi patentledi

Samsung smartfona zarýad berjek ýüzügi patentledi

Soňky birnäçe ýylyň içinde smartfonlar üçin akkumulýatorlaryň has kuwwatly bolandygyna garamazdan, smartfonlara çalt zarýad bermek meselesi häzir hem ýiti bolmagynda galýar. Samsung smartfonlara zarýad bermek meselesini has täze, innowasion usuly bilen çözmek isleýär.

Internet torunda Samsung kompaniýasynyň barmaga dakylýan we ulanylan wagty smartfony zarýadlaýan ýörite ýüzük üçin patent arzasy peýda boldy. Bu barada 3dnews.ru habar berýär.
Ýüzügiň içinde adamyň hereketi wagtynda okuň ugry boýunça hereket edýän magnit diski ýerleşýär. Bu amal ýüzügi mini-generatora öwrüp, elektrik toguny öndürýär. Mundan başga-da, ýüzük adam barmagynyň ýylylygyny “özüne siňdirýär”, bu hem elektrik energiýasyny öndürmäge kömek edýär. Elbetde, ýüzükde öndürilen energiýany smartfona geçirmezden ozal saklamak üçin niýetlenen kiçi batareý hem bolar.
Zerur bolan ýagdaýynda ulanyjy ýüzügi işjeňleşdirip, onuň kömegi bilen smartfonuna zarýad berip bilýär. Bu wagt ýüzükli barmak simsiz zarýad beriji rulonyň ýerleşýän ýerinde bolmaly.
Ýöne munuň häzirlikçe diňe patentdigini we taýýar gurluşyň bazara çykmagy üçin köp wagtyň gerek boljakdygyny belläp geçmeli. Samsung kompaniýasyna, ilkinji nobatda, ulanylýan komponentleriň göwrümi bilen baglanyşykly tehnologiki nýuanslary çözmek gerek.