Disney 2021-nji ýylyň mart aýyna çenli 32 müň işgäri işden aýrar

Disney 2021-nji ýylyň mart aýyna çenli 32 müň işgäri işden aýrar

The Walt Disney Company kompaniýasy pandemiýa sebäpli ýüze çykan çökgünligiň esasynda geljek ýylyň mart aýyna çenli 32 müň işgärini işden çykarar. Bu barada “The Wall Street Journal” gazetine salgylanyp, TASS ýetirýär.

Neşir pandemiýadan ozal kompaniýa girdejileriniň üçden bir bölegini getiren, häzir bolsa uly ýitgi çekýän tematiki seýilgähleriň işgärleriniň köpüsiniň azaldyljakdygyny belleýär. Sentýabr aýynda kompaniýanyň ýolbaşçylygy azyndan 28 müň işgäriň işden çykaryljakdygyny habar berdi. Olaryň köpüsi ýarym gün işlediler. “The Wall Street Journal” gazetiniň belleýşi ýaly, kompaniýada işden çykarylýanlaryň sany mart aýyna çenli 32 müňe ýeter.
3-nji oktýabrda tamamlanan maliýe ýylynyň dördünji çärýeginiň jemi boýunça, The Walt Disney Company 14,7 milliard dollar girdejini hasaba aldy. Bu geçen ýylky görkezijilerden 23% pesdir, şonda kompaniýanyň girdejisi 19,1 milliard dollar boldy. Ýyllyk hasabynda kompaniýanyň girdejisi 6% azaldy. Dördünji çärýegiň jemi boýunça kompaniýa 580 million dollar möçberde zyýan çekdi, bir ýyl öň 1,2 milliard dollar girdeji hasaba alyndy.