Türkmenistan we Hindistan özara haryt dolanyşygynyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Türkmenistan we Hindistan özara haryt dolanyşygynyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Düýn Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň we onuň kärhanalarynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Söwda-senagat edarasynyň düzümleriniň hünärmenleriniň we Hindistan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly işewür duşuşyk geçirildi.

Duşuşyga şeýle hem Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nair hem-de Hindistanyň iri kompaniýalarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy we Hindistanyň Söwda-senagat edarasynyň Söwda komitetiniň ýolbaşçysy iki ýurduň wekiliýetlerini özleriniň ýolbaşçylyk edýän edaralarynyň işi hem-de hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça anyk teklipleri bilen tanyşdyrdylar.
Taraplar özara haryt dolanyşygynyň mümkinçiliklerini has doly öwrenmek üçin şeýle işewürler çärelerini, bilelikdäki işewürler geňeşiniň mejlislerini onlaýn görnüşinde yzygiderli geçirmegiň zerurdygyny bellediler.
Hususan-da, türkmen harytlarynyň: dokma, deri önümleriniň, türkmen halylarynyň we beýleki önümleriň eksportyny guramak barada gürrüň edildi. Ýurdumyzyň “Röwşen”, “Abadan haly”, “Muhammet-Balkan”, “Batly gadam” ýaly kärhanalarynyň wekilleri öz önümleriniň tanyşdyrylyşyny geçirdiler.
Hindi tarapy şeýle hem dokma hem-de deri senagatynda toplan baý tejribesi barada gürrüň berip, pudaklaýyn önümçiligi guramak hem-de çig maly we taýýar önümi ibermek ulgamynda özara gatnaşyklara taýýardygyny beýan etdi.