Patent ulgamyny kämilleşdirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Patent ulgamyny kämilleşdirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň intellektual eýeçilik baradaky döwlet gullugynyň hünärmenleri wideomaslahat görnüşinde Ýewraziýa Patent guramasynyň (EAPO) Moskwadaky merkezi edarasynda geçirilen senagat nusgalaryny hukuk taýdan goramagyň Ýewraziýa sebit ulgamyny döretmek meselesi boýunça iş toparynyň mejlisine gatnaşdy.

Mejlisde, esasan, bu ugurda bilelikde hereket etmegiň meýilnamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.
Türkmenistan Ýewraziýa Patent ulgamyny döretmek we onuň hereket etmegi ugrundaky maksatlar bilen kabul edilen Ýewraziýa Patent Konwensiýasynyň agzasy bolup durýar.
Häzirki wagtda senagat nusgalaryny hukuk taýdan goramagyň Ýewraziýa sebit ulgamynyň işlenip taýýarlanylmagy alnyp barylýar. Onuň ornaşdyrylmagy patentleri almagyň amallaryny ýönekeýleşdirer hem-de haýyşnama bilen ýüz tutýanlar üçin dolandyryş we maliýe taýdan aladalary azaldar.
Mejlise gatnaşyjylar bu ugurda milli syýasaty düzgünleşdirmäge mümkinçilik berýän dünýäniň patent ulgamynda anyk gurallaryň ähmiýeti barada aýdyp, bu meseleler bilen meşgullanýan düzümleriň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmek ugrunda çykyş etdiler.