Aziýada dünýäde iň uly erkin söwda zolagy döredilýär

Aziýada dünýäde iň uly erkin söwda zolagy döredilýär

Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň on bäş döwleti Ählitaraplaýyn sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk barada şertnama baglaşdy diýip, Hytaýyň Maliýe ministrligi habar berýär. Bu barada RIA Nowosti belläp geçýär.

Gol çekişlik dabarasy şu ýyl wideoaragatnaşyk görnüşinde geçirilýän Günorta-Gündogar Aziýa döwletleriniň assosiasiýasynyň (ASEAN) sammitiniň çäginde geçirildi. Ylalaşyk dünýäde iň uly erkin söwda zolagyny döretmegi göz öňünde tutýar. Oňa ASEAN-yň on döwleti gatnaşdy: Bruneý, Mýanma, Kamboja, Indoneziýa, Laos, Malaýziýa, Filippinler, Singapur, Tailand we Wýetnam, şeýle-de Hytaý, Awstraliýa, Ýaponiýa, Günorta Koreýa we Täze Zelandiýa. Dünýä ilatynyň, JIÖ-iň we dünýä söwdasynyň üçden bir bölegi olaryň paýyna düşýär.
Ylalaşyga gatnaşyjylaryň pikiriçe, resminama gol çekilmegi pandemiýadan soň ähli ýurtlaryň ykdysady taýdan dikelmegine itergi berer.

“Söwdany liberallaşdyrmak işiniň dowamly güýçlendirilmegi sebitiň ykdysady gülläp ösüşine ýardam berer” – diýlip, beýannamada aýdylýar.

Ählitaraplaýyn sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy döretmek boýunça işler 2012-nji ýyldan bäri alnyp barylýar, şu wagta çenli 30-dan gowrak gepleşik geçirildi.