Koronawirus synaglarynyň netijeleri Ilon Masky aljyratdy

Koronawirus synaglarynyň netijeleri Ilon Masky aljyratdy

“Tesla”-nyň we “SpaceX”-iň esaslandyryjysy Ilon Mask bir günde koronawirus üçin dört gezek synag tabşyrdy we iki sany položitel hem-de iki sany otrisatel jogap aldy. Bu barada INTERFAX.RU habar berýär.

"Gaty şübheli zatlar bolup geçýär" - diýip, Mask Twitterde bu barada öz pikirini paýlaşýar.

Onuň sözlerine görä, Mask BD-den antigenler üçin şol bir enjamda ekspres-synaglardan geçipdir we synaglar şol bir şepagat uýasy tarapyndan alnypdyr. Synaglar ilki položitel, soň iki gezek negatiw, dördünji gezek bolsa ýene položitel bolup çykypdyr. Ol BD synaglaryny teňňäni ýokaryk oklap, bije atmak bilen deňedi.
Şondan soň ol başga bir laboratoriýada PCR usuly arkaly has içgin barlagdan geçdi. Häzir ol netijeleriň 24 sagadyň içinde belli bolaryna garaşýar.
Ilon Mask birnäçe günläp burnunyň akmagy we üsgürmegi, şeýle hem çalaja gyzdyrmagy sebäpli synagdan geçmek kararyna geldi. Häzir ol bu alamatlaryň ýokdugyny belleýär.
Mart aýynda Mask bu keseliň täze hadysalarynyň sanynyň aprel aýynyň ahyryna çenli ABŞ-da nola ýakyn boljakdygyny çaklapdy we koronawirusa garanyňda aljyraňňylygyň ýurda has köp zyýan ýetirjekdigini aýdypdy.
Maskyň synag netijeleri baradaky habar COVID-19 ýokuşmalarynyň sanynyň täze rekord derejä çykan döwrüne gabat geldi. Çarşenbe güni San-Fransiskonyň golaýyndaky Alameda etrabynyň häkimiýetleri koronawirus ýokuşma hadysasynyň köpeljekdigi we bu kesele garşy täze çäklendirmeleriň bolup biljekdigi barada duýdurdy. Mälim bolşy ýaly, Teslanyň ABŞ-daky ýeke-täk awtoulag zawody şu ýerde ýerleşýär. Şu ýylyň başynda etrap saglygy goraýyş edaralary awtoulag zawodyny wagtlaýyn ýapmagy buýrupdy.
Pandemiýa sebäpli Tesla zawodynyň ýapylmagy Maskyň üpjünçiligi, takmynan, 36% ýokarlandyrmak baradaky meýilnamasyna howp salypdy. Geçen aý kompaniýa bu ýyl 500 000-den gowrak elektrik ulagyny ibermek boýunça öňde goýlan maksada ýetmegiň henizem mümkindigini mälim etdi. Analitikler kompaniýanyň, pandemiýa garamazdan, 2020-nji ýylda ilkinji ýyllyk girdejisini gazanyp biljekdigini çaklaýarlar. --