Neýmar Dünýä çempionatynyň käbir oýunlaryny goýbermeli bolar

Neýmar Dünýä çempionatynyň käbir oýunlaryny goýbermeli bolar

"Pari Sen-Žermeniň" hüjümçisi Neýmar Braziliýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň Dünýä çempionaty 2022-niň saýlama tapgyrynda Wenesuela we Urugwaý bilen boljak oýunlaryny sypdyrmaly bolar. Bu barada "Globo Esporte" salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

Braziliýaly hüjümçi 28-nji oktýabrda Çempionlar ligasynda Türkiýäniň "Stambul Başakşehir" toparyna ("PSŽ" 2-0 hasabynda ýeňdi) garşy duşuşykda şikes aldy. 28 ýaşly hüjümçiniň noýabr aýynyň ikinji ýarymynda oýnap biljekdigi habar berildi.
Penşenbe güni Braziliýanyň milli ýygyndysynyň ýerleşýän ýeri bolan San-Pauloda geçirilen lukmançylyk barlagy oýunçynyň Urugwaý bilen boljak oýna çenli but myşsasynyň şikesinden gutulyp bilmejekdigini görkezdi. Netijede, Neýmar nobatdaky oýna gatnaşjaklaryň sanawyna goşulmady.

"Biz Neýmardan saglygynyň gowulaşmagyna gözegçilik etmek üçin ondan golaýda bolmagyny haýyş etdik, oýunçynyň dikelişine uzak aralykdan gözegçilik edip bilmekleri üçin "PSŽ" bilen hem ýagdaýy düşünişdik. Geçiren barlagymyz hakykatdanam onuň saglygynda öňegidişligiň bardygyny görkezdi, ýöne oýunçy heniz oýna çykmaga taýyn däl" - diýip, Braziliýanyň milli ýygyndy toparynyň lukmany Rodrigo Lasmar aýtdy.

Braziliýanyň milli ýygyndysy 2022-nji ýyldaky Dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynda Wenesuelanyň (14-nji noýabr) we Urugwaýyň (18-nji noýabr) ýygyndylary bilen duşuşar.