Gurak sebitlerde oba hojalyk birleşikleriniň durnukly ykdysady işi boýunça iş toparynyň mejlisi geçirildi

Gurak sebitlerde oba hojalyk birleşikleriniň durnukly ykdysady işi boýunça iş toparynyň mejlisi geçirildi

BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň hem-de «Türkmenistanyň gurak sebitlerinde oba hojalyk birleşikleriniň howa babatda durnukly ykdysady işini goldamak» atly bilelikdäki maksatnamasynyň çäklerinde taslamanyň iş toparynyň jemleýji mejlisi geçirildi. Mejlis onlaýn görnüşde geçirildi.

Mejlise Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň hukukçylary we degişli hünärmenleri, Mejlisiň deputatlary, welaýatlaryň häkimlikleriniň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar.
Bellenilişi ýaly, 2017 — 2020-nji ýyllarda iş topary tarapyndan Suw kodeksinden, «Meliorasiýa hakyndaky» Kanundan gelip çykýan kanunçylyk namalarynyň taslamalarynyň birnäçesini taýýarlamak boýunça işler geçirildi hem-de birnäçe resminamalaryň hukuk seljermesini geçirmek we maslahatlary bermek babatda ýardam berildi.
Duşuşyga gatnaşyjylar milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan işleriň wajyplygyny nygtap, hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga hem-de täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirdiler.