Türkmenistan dünýäniň iň howpsuz ýurdy hasaplanyldy

Türkmenistan dünýäniň iň howpsuz ýurdy hasaplanyldy

Türkmenistan dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň sanawynda birinji ýeri eýeledi. Ol bu babatda 100-de 97 bal gazanyp, birinjiligi Singapur bilen paýlaşdy. Muňa “Gallup” halkara gözleg institutynyň çap edilen maglumatlary şaýatlyk edýär. Gurama kanunyň we tertibiň indeksini düzdi. Bu barada SNG.Today habar berýär.

Sanawda Türkmenistan bilen Singapurdan soňra 94 bal toplan Hytaý gelýär.
TOP-10-da Islandiýa bilen Kuweýt hem bar, olaryň hersi 93 bal toplady. Mundan başga-da, Özbegistan, Norwegiýa, Awstriýa, Şweýsariýa we Birleşen Arap Emirlikleri — bularyň hersi 92 bal gazandy.
Bu reýtingiň raýatlaryň polisiýa bolan ynamyna, şahsy howpsuzlyk duýgusyna we jenaýat statistikasyna esaslanýandygyny bellemek möhümdir.
Iň pes görkeziji Owganystan bilen Gabona degişli.
Bilşimiz ýaly, Merkezi Aziýa ýurtlary Owganystanyň dünýä arenasyndaky ornuny gowulandyrmak we berkitmek üçin tagallalary edýär. Mysal üçin Türkmenistan günortadaky goňşusyna yzygiderli ynsanperwer kömegini iberýär, Owganystan bilen parahatçylyk gepleşiklere ýardam edýär, energiýa pudagyny ösdürýär.