Saglygy goraýyş ministrligi ýokanç keselleriň öňüni alyş düzgüniniň berjaý edilmegini ýatladýarlar

Saglygy goraýyş ministrligi ýokanç keselleriň öňüni alyş düzgüniniň berjaý edilmegini ýatladýarlar

"Altyn Asyr" öýjükli aragatnaşyk kärhanasy ähli ulanyjylaryna SMS habarnamalary ýollady, olarda Türkmenistanda ýiti öýken sowuklama keselleriniň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak boýunça möhüm çäreleri berjaý etmegiň zerurdygy aýdylýar.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bu habarynda:
“Hormatly adamlar! Saglygyňyzy berkitmek üçin agyz-burun örtügini dakynmak, köpçülik ýerlerinde 2 metr aralygy saklamak, şahsy gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmek maslahat berilýär" - diýilýär.