Türkmen banklary karz kartlaryny çykarar

Türkmen banklary karz kartlaryny çykarar

Türkmenistanyň döwlet we paýdarlar-täjirçilik banklary «Owerdraft karty» täze karz kartlaryny çykararlar. Bu kartlar raýatlarymyzyň gündelik isleg bildirýän harytlaryny satyn almaklaryndaky maliýe mümkinçiliklerini giňelder. Täze kredit kartlary aýlyk zähmet haklarynyň 40%-den başlap, üç essesine çenli möçberde gysga möhletli karzlary resmileşdirmekligi tizleşdirer.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, bu hyzmat nagt däl hasaplaşyklarda serişdeler ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda karz edarasy bilen baglaşylan şertnama laýyklykda müşderiniň hasabyny bellenilen çäklerde kreditleşdirer.
Degişli şertnamanyň hereket edýän döwründe karz gaýtarylyp berlenden soň, karz kartyny goşmaça şertnama baglanyşmazdan, gaýtadan ulanyp bolýar.