Türkmenistan bilen UNESKO-nyň bilelikdäki Hereketler Meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy

Türkmenistan bilen UNESKO-nyň bilelikdäki Hereketler Meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy

16-njy oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasy—UNESKO bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Aşgabat şäherini UNESKO-nyň Şäherleriň döredijilik toruna girizmek barada hödürnamany taýýarlamak boýunça işler tamamlanýar. Bu halkara Tory dünýä şäherleriniň arasynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de şäherleriň durnukly ösüşi boýunça halkara tejribeleri alyşmak maksady bilen, 2004-nji ýylda döredildi we häzirki wagtda 180 sany şäheri öz içine alýar. Şunuň bilen baglylykda, taýýarlanylan resminamalary UNESKO guramasyna ibermek teklip edilýär.
Häzirki wagtda UNESKO-nyň sanawyna girizmek üçin “Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty” atly hödürnama bu Guramanyň Sekretariaty tarapyndan hasaba alyndy. Şol hödürnama UNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasy boýunça Hökümetara komitetiniň 2021-nji ýylyň noýabr aýynda geçiriljek mejlisinde seredilmegi göz öňünde tutulýar.
Ady agzalan gurama bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde halkymyzyň medeni we ruhy gymmatlyklary bolan ahalteke atlarynyň we alabaýlaryň dünýä derejesindäki ähmiýetini ýokarlandyrmak üçin halkara kadalaryna laýyklykda hödürnamany taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär.
Döwletimiziň UNESKO bilen hyzmatdaşlygyny dowam etmek üçin häzirki wagtda 2021-2023-nji ýyllar üçin bilelikdäki Hereketler Meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy, ony ady agzalan gurama ibermek hem-de oktýabr aýynyň ikinji ýarymynda UNESKO-nyň hünärmenleri bilen degişli maslahatlaşmalary geçirmek teklip edilýär.