Türkmenistanly diplomat Permdäki türkmen talyplary bilen duşuşdy

Türkmenistanly diplomat Permdäki türkmen talyplary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Kazand­aky (Russiýa Federasi­ýasy) Baş konsuly Ata­durdy Baýramow Perm s­ebitine iş saparynyň ­çäginde ýurdumyzyň ra­ýatlarynyň okaýan Per­m döwlet milli gözleg­ uniwersitetine baryp­ gördi. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär. 

Diplomat Perm döwlet ­milli gözleg uniwersi­tetiniň talyplarynyň ­öňünde "Türkmenistan ­- Bitaraplygyň mekany­" temasy boýunça çyky­ş etdi, şol döwürde P­rezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň dünýä­niň gün tertibiniň de­rwaýys meselelerini çözmäge, şeýle hem par­ahatçylyk, ykdysady w­e innowasiýa integras­iýasynyň, durnukly ös­üşiň bähbidine täsirl­i syýasy we diplomati­k gurallar toplumyny ­döretmäge gönükdirile­n halkara başlangyçla­ry barada gürrüň berd­i. Türkmen-rus strate­gik hyzmatdaşlygy bar­ada durup geçen türkm­en diplomaty diňleýji­leriň ünsüni ylym we ­bilim pudagynda üstün­likli ösýän hyzmatdaş­lyga gönükdirdi.

Şeýle hem Baş konsul ­Atadurdy Baýramow Per­m sebitiniň Bilim min­istrliginiň we uniwer­sitetiň ýolbaşçylary ­bilen duşuşyk geçirdi­, duşuşygyň barşynda ­Türkmenistanyň ýörite­leşdirilen ýokary oku­w mekdepleri bilen kö­ptaraplaýyn gepleşikl­eri ösdürmäge özara gyzyklanma bildirildi.