BAE Russiýanyň “Sputnik V” sanjymynyň kliniki synaglaryny geçirer

BAE Russiýanyň “Sputnik V” sanjymynyň kliniki synaglaryny geçirer

Birleşen Arap Emirlikleriniň Saglygy goraýyş we öňüni alyş ministrligi ýurtda Russiýanyň “Sputnik V” koronawirusa garşy sanjymynyň kliniki synaglarynyň III tapgyrynyň geçirilmegini makullady. Bu barada Russiýanyň göni maýa goýum gaznasynyň metbugat relizine salgylanmak bilen TASS ýazýar.

Habarda synaglaryň BAE-de öňdebaryjy labaratoriýa hyzmatlary bilen üpjün ediji PureHealth-iň hemaýat bermeginde we Abu-Dabiniň saglygy goraýyş departamentiniň hem-de ýurduň Saglygy goraýyş we öňüni alyş ministrliginiň gözegçilik etmeginde geçjekdigi bellenilýär. BAE-de iň ýokary halkara ülňülerine laýyklykda geçirilýän kliniki synaglaryň çäginde meýletinçiler sanjymdan soň, 90 gün lukmançylyk gözegçiliginde bolarlar.
Döwlet kliniki barlaglary geçirmek üçin ulanyp boljak öňdebaryjy sanly tehnologiýalar bilen birlikde, dünýä derejesindäki lukmançylyk infrastrukturasyna eýedir.
BAE Ýakyn Gündogarda “Sputnik V” sanjymynyň kliniki synaglaryny geçiren ilkinji döwlet bolar. Birleşen Arap Emirlikleriniň Saglygy goraýyş we öňüni alyş ministri Abdulrahman ben Muhammed Al Oweýsiň bellemegine görä, ýurduň ilaty dürli-dürli bolansoň, onuň ýurdy koronawirusa garşy sanjymyň barlaglary üçin ajaýyp ýerdir.
Ýurtda “Sputnik V” sanjymynyň kliniki synaglarynyň netijeleri häzirki wagtda Moskwada 40 müň meýletinçiniň gatnaşmagynda dowam etdirilýän Russiýada hasaba alnyşdan soňky barlaglaryň netijeleri bilen birleşdiriler. Wagtlaýyn netijeler 2020-nji ýylyň noýabrynda neşir ediler.
Belläp geçsek, BAE-de 107 293 adam koronawirus bilen keselledi, 98 555 adam sagaldy, 446 adam ýogaldy.