Bill Geýts pandemiýadan gutulmagyň ýeke-täk ýoluny aýtdy

Bill Geýts pandemiýadan gutulmagyň ýeke-täk ýoluny aýtdy

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy, milliarder we haýyr-sahawatçy Bill Geýts gaty täsirli we elýeterli sanjym bolmasa, adamzadyň ýakyn wagtda koronawirusa garşy durup bilmejekdigini aýtdy. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

“Adamlaryň durmuşyny kadaly ýagdaýa getirmegiň ýeke-täk ýoly ýokary derejede täsirli we elýeterli sanjymy almakdyr” – diýip, Geýts NBC telekompaniýasynyň ýaýlymynda pandemiýanyň täsirini doly ýeňip geçmek baradaky soraglara jogap bermek bilen aýtdy.

Geýtsiň pikiriçe, köpçülikleýin sanjym ýokanjyň ýaýramagynyň öňüni alar we keseli dünýä derejesinde ýok eder. Şunuň bilen birlikde, milliarder “sanjym ýaryşynyň” bazarda ýeterlik derejede barlaglardan geçmedik we adamzada howp salyp biljek serişdeleriň peýda bolmagyna getirjekdigini duýdurdy.
Bill bilen Melinda Geýtsiň gaznasy farmaseptik kompaniýalar bilen eýýäm birnäçe şertnama baglaşdy, ýöne milliarder 16 farmaseptik kompaniýanyň bu gazna bilen baglaşan täze şertnamasy barada aýdyp, heniz munuň hem ýeterlik däldigini belledi.
Sanjym we immunizasiýa boýunça global birleşik (GAVI) Serum Institute of India (SII) we Bill hem-de Melinda Geýstiň gaznasy bilen bilelikde indiki ýyl koronawirusa garşy 100 mln doza sanjymy öndürip, pes girdejili ýurtlara iberjekdigini habar berdi.

“Şeýlelik bilen, SII, GAVI we Geýts gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäginde sanjym dozasynyň umumy sany 200 milliona ýetýär” – diýlip, birleşigiň bildirişinde aýdylýar. GAVI, SII we Geýts gaznasy awgustda degişli şertnama gol çekdi.

Sanjym 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda ýola goýlar diýlip çaklanylýar.