«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň XII tomy çapdan çykdy

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» kitabynyň XII tomy çapdan çykdy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ensiklopedik işiniň XII tomunyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Bu ýerde çykyş edenler milli Liderimiziň 2009-njy ýylda başyny başlan esasy ylmy işiniň dowamy bolan täze jiltiň aýratyn ähmiýetini bellediler.
Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň ösümlik dünýäsiniň ensiklopediýasyna öwrülen «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap köp ýyllaryň dowamynda diňe bir türkmen farmakologlary we lukmanlary üçin däl, eýsem, köp dillere terjime edilmegi bilen tanyşmak mümkinçiligine eýe bolan daşary ýurt hünärmenleri üçin hem derman ösümlikler boýunça möhüm gollanma boldy. Neşiriň sahypalarynda ýurduň çäginde ösýän dermanlyk ösümlikleriň aýratynlyklary bilen tanşyp, olaryň ylmy we halk lukmançylygynda ulanylyşy barada baý maglumatlary tapmak mümkin.
Bu ylmy işiň täze tomundaky maglumatlar, däp bolşy ýaly, birnäçe dilde ýetirilýär. Neşir fotosuratlar, ösümlikleriň atlarynyň rus-latyn-türkmen sözlügi we dermanlyk ösümlikleri ýygnamagyň senenamasy bilen hem üpjün edildi.