FIFA 2018-nji ýylda dünýä çempionatyny geçirendigi üçin Russiýa $100 mln tölär

FIFA 2018-nji ýylda dünýä çempionatyny geçirendigi üçin Russiýa $100 mln tölär

Russiýanyň futbol bileleşigi (RFB) 2018-nji ýylda dünýä çempionatyny geçirendigi üçin Halkara futbol federasiýasyndan (FIFA) $100 mln alar. Bu barada RFB-niň prezidenti Aleksandr Dýukow habar berdi. Muny interfax.ru ýetirýär.

Onuň aýtmagyna görä, Bileleşik FIFA-dan alan serişdeleriniň ýarysyndan gowragyny sebit merkezlerini ösdürmek üçin ulanmagy meýilleşdirýär.

“2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň eýesi hökmünde Russiýanyň FIFA-nyň Legacy maksatnamasy boýunça aljak serişdeleriniň esasy bölegi sebitlere iberiler. FIFA bilen gepleşiklerde bize bu maksatnama boýunça maliýeleşdirmegiň mukdaryny tas iki esse - 60 million dollardan 100 million dollara çenli köpeltmek başartdy” – diýip, Dýukow bileleşigiň konferensiýa wekillerine wideo-ýüzlenmesinde aýtdy.
“Bu mukdaryň ýarysyndan gowragy RFB-niň sebit merkezlerini möwsümleýin infrastruktura obýektleri bilen üpjün etmek üçin, şol sanda kiçi formatly meýdançalaryň gurluşygyna niýetlenendir” – diýip, RFB-niň prezidenti sözüniň üstüni ýetirdi.

Russiýada Dünýä çempionaty 2018-nji ýylyň 14-nji iýunyndan 15-nji iýul aralygynda geçirildi. Onuň ýeňijisi finalda Horwatiýany ýeňen Fransiýanyň milli ýygyndysy boldy.