BMGÖM Türkmenistana dezinfeksiýa serişdelerini gowşurdy

BMGÖM Türkmenistana dezinfeksiýa serişdelerini gowşurdy

BMG-niň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gullugyna dezinfeksiýa üçin pürküjileri gowşurdy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Pürküjiler global pandemiýanyň täsirine garşy göreşmek üçin Türkmenistandaky ýurt edarasy tarapyndan kabul edilen BMGÖM-iň Dessin jogap bermek gaznasynyň (RRF) grantynyň çäginde satyn alyndy.

“Türkmenistanyň hökümeti öz wagtynda degişli çäreleri görmek arkaly COVID-19 howpunyň öňüni almak we raýatlaryny goramak üçin işjeň çäreleri gördi. Biz bu hereketleri goldaýandygymyza we öz hyzmatlarymyzy hödürleýändigimize buýsanýarys” – diýip, BMGÖM-iň hemişelik wekiliniň wezipesini ýerine ýetiriji, hanym Natiýa Naswlişwili belledi.

2020-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň hökümetiniň BMG-niň goldawy bilen işlenip düzülen ýiti ýokanç keselleriň pandemiýasyna garşy göreşmek boýunça ýurtda amaly durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasyny kabul edendigini hem ýatlap geçmek gerek.