«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlaryny ýatyrmagynyň möhletini uzaltdy

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlaryny ýatyrmagynyň möhletini uzaltdy

«Türkmenhowaýollarynyň» rus wekilliginiň habar bermegine görä, COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda hem-de ýolagçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen halkara gatnawlarynyň ählisiniň ýatyrylmagynyň möhleti 2020-nji ýylyň 31-nji oktýabryna (31-nji oktýabr hem degişli) çenli uzaldyldy.

Awiakompaniýa ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylaryna petekleriniň puluny gaýtaryp almak üçin, ony alan ýerine arza bermegi ýa-da gatnawlaryň açylanyna garaşyp, petekleri gaýtadan bronlamagy teklip edýär. Belläp geçsek, Stambul, Moskwa, Sankt-Peterburg, Kazan, Minsk, Almaty, Maýn boýundaky Frankfurt, Birmingem, Amritsar, Deli, Dubaý, Abu-Dabi, Pekin, Bangkok ugurlary boýunça gatnawlar ýatyryldy.