Ýokanç kesellerden goranmak boýunça lukmanyň bäş maslahaty

Ýokanç kesellerden goranmak boýunça lukmanyň bäş maslahaty

Wiruslardan goranmak üçin käbir maslahatlara eýermelidir diýip, gulak-burun-bokurdak klinikasynyň başlygy otolaringolog Wladimir Zaýtsew Sputnik radiosyna beren interwýusynda aýtdy.

Häzirki wagtda diňe bir koronawirus bilen kesellemegiň köpelmegi däl, eýsem, beýleki dem alyş ýokançlyklarynyň möwsüminiň başlanmagy hem howp salýar. Özüňizi olaryň ýokaşmagyndan goramak üçin diňe sanjym bilen çäklenmän, käbir düzgünleri berjaý etmeli. Otolaringolog olaryň bäş sanysyny agzap geçdi.
Ilki bilen, mümkin boldugyça köp suwuklyk içmeli.

"Köp suwuklyk içilende, bedende wiruslar işjeň ýok edilýär. Olar gidrawliki urga tap getirip bilmeýärler we ýok bolup gidýärler. Öz halaýan islendik çaýlaryňyzy saýlaň" - diýip, Zaýtsew belledi.

Şeýle hem, onuň sözlerine görä, bedeni C witamini bilen üpjün etmeli. Bu witamin kiwi, imbir, sitrus miweleri we duza ýatyrylan kelem ýaly iýmitlerde köp. Lukmanlar çaýa limon, hek ýa-da greýpfrut goşmagy maslahat berýärler - bu usul bilen "bir okda iki towşany urmak" mümkin. Suwy limon bilen içmek hem maslahat berilýär.

"Bir golça suwa ýarym limon goşýarys. Ony stakanda däl-de, naharlaryň arasynda az-azdan içýäris" -diýip, Wladimir Zaýtsew aýdýar.

Ýeterlik mukdarda gök iýmek hem möhümdir. Munuň özi beden üçin goşmaça witamin çeşmesidir, üstesine-de, aşgazan-içege ulgamlaryny arassalamaga kömek eder.
Çynlakaý kesellemekden gaça durmagyň iň möhüm düzgüni wagtynda lukmana ýüz tutmakdyr. "Bu örän möhümdir: özüňizi oňat duýmasaňyz, sowuk, burun boşlugy, gulak dykylmagy, ýagdaýyňyza çydam etmeseňiz, keseliň özi gitmek islemez. Lukman size kömek eder" diýip, otolaringolog sözüni jemleýär.