Türkmenistanda welosport boýunça halkara ýaryşlaryny geçirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanda welosport boýunça halkara ýaryşlaryny geçirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy komitetiniň agzasy Igor Makarowy kabul etdi.

Duşuşygyň barşynda sport ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek, şol sanda 2021-nji ýylda ýurdumyzda trek welosporty boýunça dünýä çempionatyny, 2026-njy ýylda bolsa şosse welosporty boýunça dünýä çempionatyny geçirmek meseleleri hem ara alyp maslahatlaşyldy.
Şunuň bilen baglylykda, myhman ýaryşlaryň üstünlikli guralmagy üçin hemmetaraplaýyn goldaw beriljekdigini aýdyp, dünýä çempionatynyň ýokary derejede geçiriljekdigine hem-de ýatda galyjy boljakdygyna ynam bildirdi.
Türkmenistanda doglan I.Makarowyň belleýşi ýaly, bu ýerleriniň ajaýyp tebigaty, Gurbanguly Berdimuhamedowyň tebigaty goramak boýunça alyp barýan syýasaty we onuň häzirki zaman ýol-ulag düzümi hem-de howa şertleri ýylyň bütin dowamynda açyk howada tanymal türgenleriň gatnaşmagynda ussatlyk okuwlaryny, halkara derejedäki ýaryşlary geçirmäge mümkinçilik berýär.