Alymlar COVID-19-yň ölüm howpuny azaldýan witamini anykladylar

Alymlar COVID-19-yň ölüm howpuny azaldýan witamini anykladylar

ABŞ-nyň Boston uniwersitetiniň Lukmançylyk mekdebiniň barlagçylary birnäçe barlaglaryň netijesinde, ganynda ýeterlik mukdarda D witamini bolan koronawirusly näsaglarda agyr ýagdaýlaryň ganynda D witamini ýetmezçilik edýän näsaglara garanyňda has az bolýandygyny anykladylar. Bu barada PLOS ONE ylmy žurnaly ýazýar diýip, RBC habar berýär.

Alymlar COVID-19 ýokuşan 235 näsagdan hassahana gelen badyna derrew gan nusgalaryny aldylar we D witamininiň derejesini bellediler.
Soňra näsaglara gözegçilik edilip, keseliň dowamyndaky huşuň ýitmegi, demiň gysmagy, gipoksiýa ýaly ähli üýtgeşmeleri hasaba aldylar.
Ganynda ýeterlik mukdarda D witamini bolan näsaglaryň koronawirusdan ölüm howpunyň ep-esli azalýandygyny anyklandy.
Alymlar D witaminiň bedende kesele garşy immuniteti emele getirip, sitokin "tupanynyň" ýeterlik möçberde öňüni alyp biljekdigine ynanýarlar (ýokaşanlarda agyr dem alyş we umumy ulgam bozulmalarynyň döremegine sebäp bolýar).
Adam bedeni, esasanam, güýzde ýokumly maddalara mätäç.
Şeýlelik bilen, rus alymlary koronawirus bilen kesellänleriň sanynyň köpelmeginiň sebäpleriniň biri hökmünde D witaminiň azalmagyna sebäp bolýan güýz döwrüni öňe sürýärler.
Bu witamin lukmanyň maslahaty bolmazdan öňüni alyş maksady bilen diňe az mukdarda ulanylyp bilner.