Sambo boýunça dünýä çempionaty Aşgabatdan Serbiýa geçirildi

Sambo boýunça dünýä çempionaty Aşgabatdan Serbiýa geçirildi

Sambo boýunça 2020-nji ýyldaky dünýä çempionaty Serbiýanyň Nowi-Sad şäherinde geçer. Degişli karar Halkara Sambo federasiýasy tarapyndan kabul edildi. Bu turnir dört gün – 5-nji noýabrdan 8-nji noýabr aralygynda dowam eder. Bu barada Halkara Sambo federasiýasy habar berýär.

Ilkibaşda 2020-nji ýylda geçiriljek Sambo boýunça dünýä çempionatyny Aşgabatda (Türkmenistan) geçirmeklik meýilleşdirilýärdi, ýöne dünýädäki COVID-19 pandemiýasy sebäpli Türkmenistanyň milli sambo federasiýasy bu ýaryşy şu ýyl geçirmekden ýüz öwürmäge mejbur boldy.

“FIAS hemişe halkara arenasynda sambo ýaryşlarynyň mümkin boldugyndan köp geçirilmegini goldaýardy, ýöne pandemiýa biziň meýilnamamyza düzediş girizdi. Men Serbiýanyň Sambo federasiýasyna başlangyjy, FIAS senenamasyndaky iki sany iň uly turniri gurnamaga gatnaşmak islegi we taýýarlygy üçin minnetdarlyk bildirýärin. Serbiýanyň Sambo federasiýasynyň ýaryşlary halkara derejesinde geçirmekde baý tejribesi bar, şonuň üçin men bu çäräniň üstünlikli geçjekdigine ynanýaryn” – diýip, FIAS-yň prezidenti Wasiliý Şestakow belledi.

Ol ýaryşlaryň “COVID-19 pandemiýasyndan soň howpsuzlygy we öňüni almagy üpjün etmek boýunça FIAS-yň maslahatlaryna” laýyklykda, ýagny türgenleriň şäherde hereketlerine girizilen çäklendirmeleri, şeýle-de meýdançada ähli howpsuzlyk çärelerini we sosial araçägi berjaý etmek bilen geçjekdigini aýtdy.
Tomaşaçylar FIAS-yň saýtyndaky onlaýn-görkeziliş arkaly ýaryşlary göni ýaýlymda görüp bilerler. Dünýä çempionatynyň final ýaryşlary “Eurosport” teleýaýlymynda we dünýäniň dürli ýurtlarynyň teleýaýlymlarynda görkeziler.