Möhüm çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi

Möhüm çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi

Düýn, Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 3-nji iýulyndaky “Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirmek bilen baglanyşykly meseleler hakynda” Kararyň ýerine ýetirilişi hem-de ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, umumymilli forumyň guramaçylygyny maliýe taýdan üpjün etmek şu ýyl üçin Döwlet býujetinde goýlan hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ýerli býujetleriniň hasabyna amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. Wise-premýer baş döwlet baýramyny ýokary derejede geçirmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hem hasabat berdi.
Döwlet Baştutany hasabaty diňläp, ýurdumyzda giňden bellenilýän Garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere berk gözegçilik etmegiň wajypdygyny belledi.