BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisi ilkinji gezek täze formatda geçiriler

BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisi ilkinji gezek täze formatda geçiriler

Mejlis öz işine düýn başlady, bu ýyl onuň gün tertibinde esasy temalar köptaraplaýynlyk we koronawirus bolar. Bu barada Sputnik agentligi habar berýär.

Bu ýyl onuň esasy çäresi bolan ýokary derejeli hepde wirtual formatda geçiriler. Munuň sebäbi, döwlet ýolbaşçylarynyň şahsy özüniň gatnaşmagyny talap etmeýän koronawirus pandemiýasydyr. Şeýle-de bolsa, sessiýanyň temasy aktuallygyna galýar - köptaraplaýynlyk (möhüm kararlary kabul etmekde ähli ýurtlaryň hyzmatdaşlygy - red.) we COVID-19.
Aslynda, ýurtlaryň ýolbaşçylaryna ýokary derejeli hepdede şahsy özleriniň gatnaşmagy gadagan edilmeýär. Şeýle-de bolsa, esasy üýtgeşme Baş Assambleýanyň zalynda her ýurtdan diňe bir ýa-da iki wekiliň bolup biljekdigidir.
Ýurtlaryň wekiliýetlerine döwlet we hökümet baştutanlarynyň wideo-ýüzlenmelerini guramanyň ştab-kwartirasyna ibermek maslahat berildi. Bu wideolar 22-29-njy sentýabrda boljak umumy ara alyp maslahatlaşmagyň dowamynda Baş Assambleýanyň mejlisler zalynda görkeziler.
Ýeri gelende bellesek, Türkmenistan Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň Başlygynyň orunbasarlygyna saýlanypdy. Munuň özi ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisiniň Başlygyň orunbasarlygyna eýýäm 6-njy gezek saýlanyşydyr.