Türkmenistanda täze gurluşyk kadalary tassyklanyldy

Türkmenistanda täze gurluşyk kadalary tassyklanyldy

Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň 2020-nji ýylyň 25-nji awgustynda çykaran MB-105 belgili buýrugyna laýyklykda Türkmenistanyň gurluşyk kadalary tassyklanyldy. Bu kadalar Adalat ministrligi tarapyndan 2020-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda 1383 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alyndy.

Türkmenistanyň Adalat ministrliginde habar berlişi ýaly, bu gurluşyk kadalary Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda çykaran 1083-nji karary bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi hakynda Düzgünnama laýyklykda, binagärlik, taslama we gurluşyk babatdaky kanunçylygy kämilleşdirmek, döwlet kadalaşdyryjy-tehniki we usulyýet resminamalaryny bellenen tertipde işläp taýýarlamak hem-de tassyklamak boýunça Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň üstüne ýüklenen wezipelerini amala aşyrmak maksady bilen işlenilip taýýarlanyldy.
Gurluşyk kadalary pudaklaýyn tabynlygyna, guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üçin hökman bolup durýar.
Şu Kadalar umumy maksatly ulanylýan awtomobil ýollarynyň abatlanylyşynyň geljekki göwrümlerini meýilleşdirmegiň ölçeglerini işläp düzmek, ýol abatlaýyşlary üçin sarp edilýän materiallaryň we çykdajylaryň takyklanylmagy, şeýle-de ulanyşda bolan, taslanylýan ýol düşekleriň we gurnawlaryň (konstruksiýalaryň) güýçlendirilen gatlaklarynyň berklikleri hasaplananda ulanmak üçin niýetlenilendir.