Türkmenistanyň muzeýlerine wirtual syýahat etmek mümkin bolar

Türkmenistanyň muzeýlerine wirtual syýahat etmek mümkin bolar

Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň iki sergi zalynda “Wirtual muzeý” taslamasynyň ilkinji wideogörnüşi taýýarlanyp, synagdan geçirildi. Ol dünýä tejribesini öwrenmek arkaly ýurdumyzyň hünärmenleri tarapyndan işlenip taýýarlanyldy.

Ýurdumyzyň muzeýlerine wirtual syýahatlary guramak boýunça alnyp barylýan işler barada wise-premýer M.Mämmedowa Hökümet mejlisinde habar berdi.
Türkmenistanda taryhy gymmatlyklaryň onlaýn ýygyndysy, ýagny wirtual muzeý taslamasyny dekabr aýynda – Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda işe girizmek meýilleşdirilýär.
Türkmenistanyň muzeý işgärleri ýurduň muzeýlerine wirtual gezelençleri guramak babatda köp işleri bitirdiler. Olaryň hatarynda muzeý gymmatlyklarynyň elektron maglumat gorunyň döredilmegini, 360 gradusly tehnologiýa arkaly düşürilen wideo ýazgylary we beýlekileri görkezmek bolar. Häzirki wagtda internet ulgamy arkaly elektron petekleri satmak hyzmatlary ýola goýulýar.
Bu taslama türkmen hünärmenleri tarapyndan işlenip düzüldi. Munda Tretýakow galereýasy, Ermitaž, Luwr we Berliniň irki taryhy muzeýi ýaly meşhur muzeýleriň dünýä tejribesi we sanly hyzmatlary içgin öwrenildi.