Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçiriler

Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi we ylmy-amaly maslahat geçiriler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Hökümet mejlisinde habar berdi.

Bellenilişi ýaly, serginiň çäklerinde ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň, şol sanda döwlet we hususy kärhanalarynyň gazanýan üstünliklerini, milli ykdysadyýetimiziň köpugurly kuwwatyny we pudaklaryň sazlaşykly ösüşini beýan edýän bölümleriň 70-den gowragy gurnalar.
Şeýle-de “Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry” atly ylmy-amaly maslahaty geçirmek meýilleşdirilýär.
Gurbanguly Berdimuhamedow meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.