Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitaby çapdan çykdy

Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitaby çapdan çykdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düýn geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly ýene-de bir kitabyň çap edilendigini habar berdi.

Merdana halkymyzyň gadymyýetden gelýän taryhyny öwrenmegiň ähmiýeti barada aýtmak bilen, türkmen Lideri häzirki döwürde bize zerur bolan tejribäni toplamaga mümkinçilik berýändigini hem-de şu meselede döwürleriň geçmegi bilen gadymy çeşmeleriň täze many-mazmun bilen baýlaşýandygyny belledi.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu kitabyň hemmeler üçin gyzykly we peýdaly boljakdygyna umyt bildirdi.
Döwlet Baştutany wise-premýerler P.Agamyradowa, M.Mämmedowa, Ç.Amanowa Halk Maslahatyna çenli galan döwrüň içinde bu kitabyň tanyşdyryş çäresini geçirip biljekdiklerini aýtdy.