Hünärmen haýsy smartfon ekranlarynyň adama zyýanlydygyny aýtdy

Hünärmen haýsy smartfon ekranlarynyň adama zyýanlydygyny aýtdy

Häzirki zaman smartfonlarynyň köpüsinde OLED ekranlary ulanylýar. Köp barlaglaryň netijelerine görä, ýagtylygy sazlamak aýratynlygy sebäpli, OLED ekranlary ulanylanda, takmynan, 10% adamda kellagyry başlaýar, ýadawlyk, gözleriň guramasy ýüze çykyp başlaýar diýip, «Цифровой гражданин» platformasynyň hünärmeni Wladimir Gritsenko «Praým» agentligine gürrüň berdi.

«Aslynda, OLED ekranlardaky ýagtylyk elmydama 100% bolýar. Ulanyjy ony peseldende (bu köplenç impuls giňligini modulirlemek arkaly amala aşyrylýar), ekranyň ýagtylygynyň haýsy hem bolsa bir derejesine laýyk gelýän belli bir ýygylykda ekran titremäge başlaýar. Ýagtylyk näçe pes bolsa - ekranyň pulsirlemesi şonça-da aýdyň bolýar we gözler hem şonça köp ýadap biler. Ekranyň titremesi adamyň gözüne görünmeýär, ýöne ony başga bir smartfonyň kamerasyndan görmek mümkin» diýip, bilermen düşündirýär.

Gözleriňiziň OLED ekranyndan ýadandygyny duýan ýagdaýyňyzda, ony iň ýokary derejä ýakyn ýagtylykda ulanyp görüp bilersiňiz — titreme az bolar, ýöne beýle ýagtylyk otagyň içi üçin aşa ýokary bolup biler.