Gündizki ukynyň ölüm howpy ýüze çykaryldy

Gündizki ukynyň ölüm howpy ýüze çykaryldy

Hytaýyň Guançžou lukmançylyk uniwersitetiniň alymlary gündiz bir sagatdan artyk uklamak ölüm howply diýen netijä geldiler. Bu barada MedicalXpress tarapyndan çap edilen press-relizde aýdyldy diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Barlagçylar 20-den gowrak ylmy işiň maglumatlaryny jemlediler we 39% -i gündiz uklan 313,651 adam hakdaky maglumatlary seljerdiler.
Derňewiň netijesi her gün gündizine bir sagatdan artyk uklaýan adamlaryň ýürek-damar keselleriniň töwekgelçiliginiň 34%, ähli beýleki sebäplerden ölüm howpunyň bolsa 30% ýokarlanandygyny görkezdi. Uzak wagtlyk gündizki uky diňe tutuş gije-gündiziň dowamynda alty sagatdan köp ýatýanlar üçin howpludyr.
Barlagçylar, umuman alanyňda, islendik dowamlylykdaky gündizki ukynyň ölüm howpuny 19% ýokarlandyrýandygyny mälim etdiler. Şol bir wagtyň özünde, aýallarda we garry adamlarda uky bilen ölüm töwekgelçiliginiň arasyndaky gatnaşyk has aýdyň ýüze çykdy we degişlilikde 22% we 17%-e deň boldy.
Mundan başga-da, Seçenow adyndaky lukmançylyk akademiýasynyň lukmany Mihail Poluektow dynç günleri uzak wagtlap uklamagyň ýadawlygyň we ukynyň ýetmezçiliginiň öwezini dolup biljekdigi baradaky toslamany ýalana çykardy. Onuň sözlerine görä, şeýle dynç alyş düzgüni - ýagny adam dynç günleri iş günlerindäkisinden has köp uklasa, bu agyr keselleriň döremegine getirip biler. Olaryň hatarynda süýji keseli we ýürek-damar ulgamy bilen baglanyşykly keseller bar.