BSGG örtük ​​geýmek üçin iň kiçi ýaşy kesgitledi

BSGG örtük ​​geýmek üçin iň kiçi ýaşy kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) 5 ýaşa çenli çagalardan COVID-19 pandemiýasy sebäpli agyz-burun örtügini ​​geýmegi talap etmegi maslahat bermeýär diýlip, BSGG-niň web sahypasynda ýerleşdirilen habar býulleteninde aýdylýar. Muny Ria NOWOSTI ýetirýär.

"5 ýaşa çenli we ondan kiçi çagalardan agyz-burun örtügini ​​geýmegi talap edilmeli däldir. Bu çaganyň howpsuzlygyna we umumy gyzyklanmalaryna, şeýle hem maskany özbaşdak dogry ulanyp bilmek ukybyna esaslanýar" diýlip, habarda bellenilýär.

BSGG we ÝUNISEF-iň maslahat bermegine görä, eger-de çaga 6 ýaşdan 11 ýaş aralygynda bolsa, maskalary ulanmak ýa-da ulanmazlyk barada karara gelende, käbir zatlary göz öňünde tutmaly. Olara wirusyň çaganyň ýaşaýan ýerindäki ýaýrama derejesi, maskany howpsuz we dogry ulanmak ukyby, ulularyň olara ýeterlik gözegçiligi, maska ​​geýmegiň onuň okuwyna we psihososial ösüşine ýetirip biljek täsiri, gorag maskalaryna elýeterlilik, olary çalyşmak we ýuwmak ukyby degişlidir.
Guramalar 12 we ondan uly ýaşly çagalar ulular bilen deň derejede maska ​​geýmeli diýip hasaplaýarlar.

"Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy we ÝUNISEF 12 ýaşdan uly çagalara ulular bilen deň şertlerde maska ​​geýmegi maslahat berýärler, hususan-da beýleki adamlardan azyndan 1 metr aralygy saklamagy kepillendirip bolmadyk ýagdaýlarda we giňden ýaýran sebitinde (wirusyň - Red.)" - diýlip, býulletende aýdylýar.