Gyrgyzystan Türkmenistanyň raýatlary üçin serhetlerini açýar

Gyrgyzystan Türkmenistanyň raýatlary üçin serhetlerini açýar

Gyrgyzystanyň Hökümeti 31 ýurduň, şol sanda Türkmenistanyň raýatlaryna ýurduna girmäge rugsat berdi.

Döwletleriň sanawyna Russiýa Federasiýasy, Gazagystan, Azerbaýjan, Ermenistan, Belarus, Gruziýa, şeýle hem Aziýanyň we Ýewropanyň käbir beýleki döwletleri girýär. Munuň özi bu ýurtlarda keselçiligiň gowşamagy bilen düşündirilýär diýip, 24.kg belleýär.
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň maglumatlaryna görä, biziň ýurdumyzda koronawirus ýokuşmasy bilen bagly ýeke ýagdaý hem hasaba alynmady we amatly epidemiologik ýagdaý saklanyp galýar.
Belläp geçsek, Gyrgyzystan koronawirusyň dünýäde ýaýramagy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda serhetlerini ýapypdy. Ýurda diňe diplomatlara we resmi wekiliýetlere girmäge rugsat berlipdi.