Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy halkara foruma gatnaşýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy halkara foruma gatnaşýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa 19-njy awgustda öz işine başlan bäşinji Bütindünýä maslahatyna gatnaşýar.

Wideomaslahat görnüşinde geçen bu forum Parlamentara birleşik tarapyndan Awstriýanyň parlamentiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşlyk etmeginde guraldy. Onuň işine dünýäniň dürli ýurtlaryndan 200-den gowrak parlamentari gatnaşdy.
Bütindünýä maslahaty «Adamlar we Ýer ýüzi üçin parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün edýän köpugurly has netijeli parlament ýolbaşçylygy üçin» atly baş mowzuk astynda geçirildi.
Oňa gatnaşyjylar, şol sanda parlamentariler, Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri we halkara bilermenler maslahatyň çäklerinde halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini, hususan-da, pandemiýa garşy umumy göreşi, howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.