Gresiýanyň kompaniýalary Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin açyk

Gresiýanyň kompaniýalary Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin açyk

Gresiýanyň infrastruktura gurluşygy, energetika we mineral ýaglary gaýtadan işlemek pudagynda düýpli nou-haulara eýe bolan kompaniýalary türkmen kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin açyk diýip, Trend agentligine Gresiýanyň Daşary işler ministrliginde habar berdiler.

“Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlyk barada aýdylanda, biz hakykatdan hem, ony berkitmegi göz öňünde tutýarys” – diýip, ministrlikde bellediler.

Ministrlik Gresiýanyň hatda geografik taýdan ondan alysdaky ýurtlar bilen hem ikitaraplaýyn gatnaşygyny we hyzmatdaşlygyny ösdürmäge we berkitmäge çalyşýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy.
Mundan başga-da, grek ministrligi Türkmenistan bilen 1992-nji ýyldan bäri dostlukly diplomatik gatnaşygy saklaýandyklaryny hem ýatlap geçdiler.

“Gresiýa durnuklylyk, howpsuzlyk hereketi we Merkezi Aziýada hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary bilen baglylykda bitarap Türkmenistanyň syýasatyny goldaýar we oňa ýokary baha berýär” – diýip, ministrlikde belleýärler.