Psiholog çagalara planşeti bermäge rugsat berdi

Psiholog çagalara planşeti bermäge rugsat berdi

Belli bir çäklendirmeleri berjaý eden halatyňda planşetlerde we beýleki gajetlerde oýun oýnamaklyk çagalar üçin peýdaly bolup biler. Peýdanyň zyýandan öňe geçmegi üçin näme etmelidigini kliniki psiholog Artur Garaganow Sputnik radiosyna beren interwýusynda gürrüň berdi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Ýaş ene-atalar çagalara irki çagalyk döwründen planşetlerde we smartfonlarda oýun oýnamaga mümkinçilik berýärler, bu ýagdaý bu işde peýdany görmeýän uly nesillerde düşünmezligi emele getirýär. Ýöne bu mesele boýunça alada etmek hakykatda esassyz diýip, Artur Garaganow hasaplaýar. Ol çagalaryň häzirki reallykdan daşda bolmazlyklary üçin döwrebap oýunlary oýnamalydygyna ynandyrýar.

“Planşeti, eger-de olar öwrediji we ösdüriji serişdelere eýe bolsa, iki ýaşly çagalara-da bermek bolýar. Eger-de bu serişdeler olara kommunikatiw başarnyklary ýa-da hereket işjeňligini emele getirmäge kömek etse, onda ol olaryň bilim ýa-da gündelik oýun işine düýpli ornaşmalydyr. Çagalar stolüsti oýunlaryndaky predmetler bilen hem oýnamalydyrlar, ýöne planşeti inkär etmeli däl. Eger-de muňa ýol berseň, onda çaga häzirki barlykdan ünsüni sowup, smartfonuň nähili işleýändigini bilmeýän käbir mamalara we babalara meňzärler” – diýip, Sputnik radiosyna psiholog gürrüň berýär.

Planşetlerdäki we smartfonlardaky oýunlar diňe bir kiçijik çagalara däl, eýsem, mekdep okuwçylaryna hem peýdaly bolup biler. Artur Garaganow wirtual güýmenjeler geljekde ýokary tehnologiýalaryň we IT gurşawynda isleg bildirilýän hünärmen bolmaga kömek edip biler diýip hasaplaýar.

“Mekdep okuwçylary wirtual awatar bilen bolsa-da, ýeňşe ýetip bilýändiklerinden lezzet alýarlar. Olar üçin bu hakyky sosial üstünlik bolup duýulýar. Bir tarapdan, bu jemgyýetçilik aragatnaşyklardan daşlaşdyrýar we emosional intellekti gowşadýar, beýleki bir tarapdan, adamy inçe hünär işi bilen meşgul boluja öwürýär. Wirtual giňişlik adamy IT ýa-da haýsydyr bir kyn tehnologik barlag taslamalary bilen bagly hünäre getirip bilýär” – diýip, psiholog Sputnik radiosyna beren interwýusyny jemleýär.

Şunuň bilen birlikde, Artur Garaganow oýunlaryň oňyn netijä getirýändiginiň kepillendirilmedikdigini belledi. Kiçijik çaganyň ösüşini ýa-da mekdep okuwçysynyň bilimini diňe wirtual güýmenjelerde gurnamak – netijeli däl.

Şeýle hem okap bilersiňiz: