Hoakin Feniks bilen Runi Mara wiruslaryň howpy baradaky filmiň prodýuserleri bolar

Hoakin Feniks bilen Runi Mara wiruslaryň howpy baradaky filmiň prodýuserleri bolar

Kino ýyldyzlary Hoakin Feniks bilen Runi Mara “Lukmançylygyň soňy” (The End of Medicine) atly dokumental filmiň ýerine ýetiriji prodýuserleri boldular diýip, RIA Nowosti agentligi Deadline saýtyna salgylanmak bilen habar berýär.

Lentada ähli siwilizasiýanyň saglygyna we janyna howp salýan tebigy gelip çykyşly keseller barada gürrüň berilýär.
Filmiň üstünde dünýäniň COVID-19 barada “dil açmazyndan” öň, ýagny 2019-njy ýylda işlenilip başlandy. Kartinada gürrüň haýwanlardan adamlara geçýän bakteriýalar we wiruslar barada gidýär. Onuň içine barlaglary saglygy goraýyş pudagynda biziň ählimiziň duçar bolan adatdan daşary ýagdaýymyzyň gutulgysyzdygyny we onuň heniz tamamlanmakdan irdigini delillendirýän öňdebaryjy alymlaryň interwýulary girizildi. Hünärmenleriň çykaran netijelerine laýyklykda, täze wiruslaryň, şol sanda COVID-19-yň, doňuz, guş dümewiniň we beýleki şuňa meňzeş keselleriň başy maldarçylyga baryp ýetýär.

“Biz “Lukmançylygyň soňunyň” hemmelere biziň endiklerimizi üýtgetmek üçin bir-zatlar etmegiň wagtynyň gelendigini görkezer diýip umyt edýäris. Ylym jedelsiz. Biz sarp edijilik endigimizi düýpgöter üýtgetmesek, häzirki zaman maldarçylygy sebäpli kesellemegimizi dowam etdireris” – diýip, Runi Mara bilen Hoakin Feniks belleýär.

Lentanyň önümçiligini 2020-nji ýylyň ahyryna çenli tamamlamak meýilleşdirilýär.