Türkmenistanda bank kartlarynyň sany 8% artdy

Türkmenistanda bank kartlarynyň sany 8% artdy

Türkmenistanda bank kartlarynyň sany 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda 8% artdy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň habaryna görä, 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýurtda işjeň bank kartlarynyň mukdary 3,9 milliondan gowrakdy. Şondan ýarym ýyl soň, ýagny 1-nji iýulda bu görkeziji 4,3 milliona ýetdi. Soňky alty aýyň dowamynda ýüz tutmalaryň esasy bölegi fewral aýynda hasaba alyndy. Bu aýda işjeň kartlaryň sany 80,935 köpeldi. Bu barada Arzuw News habar berýär.

«Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky, takmynan 1,6 million karty bilen bank kartlarynyň sanawynda birinji orunda durýar. Sanawda ikinji orny 809,139 işjeň bank karty bilen "Türkmenistan" döwlet täjirçilik banky eýeleýär.

Iň köp bank karty 1,6 milliondan gowrak müşderisi bolan Aşgabatda hasaba alyndy. Bu kartlaryň 38% -i Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna degişlidir. Paýtagtdan soň 745 823 karty bilen Mary welaýaty gelýär.

Şu ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistanda kart eýelerine hödürlenýän hyzmatlaryň sanawynda esasy täzelik, çykdajylaryň 0,5-3%-i aralygynda puly yzyna gaýtaryp bermek (keşbek) boldy. Keşbek müşderiniň kartoçkasyna, bank geçirmesi bilen sarp edilen mukdara baglylykda her aýda geçirilýär. «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky, «Halkbank» we «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banklary bu hyzmaty ýanwar aýynda ýola goýdular. «Daýhanbank» bolsa bu hyzmatyň iýul aýynyň başynda işjeňleşdirilendigini habar berdi.

Türkmenistanda bank kartlarynyň sany soňky dört ýarym ýylda dört esse artdy. 2016-njy ýylyň ýanwar aýyna çenli dolanyşykda 1 milliondan gowrak bank kartoçkasy bardy.