AŞTU Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumynda iňňän ýokary tizlikli GPON toruny ulanyşa girizdi

AŞTU Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumynda iňňän ýokary tizlikli GPON toruny ulanyşa girizdi

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ paýtagtyň Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumynda GPON toruny işe girizdi we ilata ýokary tizlikli öý Internetini we sanly teleýaýlymy elýeterli etdi diýip, Turkmenportal habar berýär.

Netijede, adatça mis kabellerde ýüze çykýan elektromagnit päsgelçilikleri aradan aýrylyp, kabul edilýän signalyň hili ep-esli gowulandyryldy. GPON ulgamynyň artykmaçlygy diňe bir baglanyşygyň tizliginde däl, eýsem geljek üçin-de «çydamlylygynda»: hatda ýene 10 ýyldan soň ulanyjylara has köp kontente girmek üçin öňküden-de çalt işleýän internet baglanyşygy gerek bolanda hem ulgam zerur geçirijilik mümkinçiligini üpjün etmäge taýyn bolar.
GPON tehnologiýasy (Gigabyte Passive Optical Network) ulanylanda, telefon liniýasyna bagly bolmazdan, her bir abonentiň öýüne optiki-süýümli kabel çekilýär. Ol Internet baglanyşygynyň ýokary tizlige eýedigi üçin bir wagtyň özünde telekom hyzmatlarynyň birnäçe görnüşini ulanmak mümkinçilik berýär: mysal üçin, çäklendirilmedik internete girmek (simli we Wi-Fi arkaly) we sanly telewizor (şol sanda HD telewizor).
Kompaniýanyň resmi web sahypasynda aýdylmagyna görä, häzirki wagtda «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ bilen daşary ýurtly önümçilik kärhanalarynyň arasynda GPON tehnologiýasynyň optiki telekommunikasiýa ulgamy üçin enjamlar bilen üpjün etmek üçin goşmaça 5000 nokat üçin şertnama baglaşmak boýunça işler alnyp barylýar.
GPON tehnologiýasyndan peýdalanýan abonentlere aragatnaşyk hyzmatlaryny bermek häzirki wagtda dünýäniň telekommunikasiýa operatorlarynyň hem esasy üns merkezinde durýar.