Ultramelewşe şöhleleriniň koronawirusa garşy netijeliligi subut edildi

Ultramelewşe şöhleleriniň koronawirusa garşy netijeliligi subut edildi

Gün spektrinden düşýän ultramelewşe şöhleleri koronawirus ýokançlygyny çalt ýok edip bilýär. Ultramelewşe şöhleleriniň täsirliligi barada immunolog, Milan döwlet uniwersitetiniň professory Mario Kleriçi “RIA” agentligi bilen bolan söhbetdeşlikde habar berdi diýip, lenta.ru ýetirýär.

Bilermen geçirilen synag barada gürrüň berdi: barlagçylar koronawirusly hassa üsgürenindäki ýaly täsiri döretmek üçin suw damjasyna Sars-CoV-2 goýdular. Materiallar dürli mukdarda: gysga tolkunly (ultramelewşe C - UV-C), uzyn tolkunly (UV-A) we orta tolkunly (UV-B) diapazonlarda gün şöhlesine sezewar edilendi.
Kleriçi, ultramelewşe şöhlelenmesiniň hatda ujypsyzja mukdarda täsir etmeginiň hem wirusyň birnäçe sekundyň içinde hereketsiz galmagyna getirýändigini aýtdy.
"Tomusda atmosfera aralaşýan Gün şöhleleri üsgürilende ýa-da ýokançly adam bilen gürleşilende döreýän tüýkülik damjalaryndaky wirusy bütinleý diýen ýaly öldürip biler" – diýip, alym düşündirdi.
Şeýle hem hünärmen Hindistanda, Pakistanda we Bangladeşde koronawirusyň köp ýüze çykýandygyny belledi. Onuň sözlerine görä, bu musson klimaty bilen, ýagny tomusda güýçli ýagyş sebäpli atmosfera gün şöhlesiniň juda az düşmegi bilen baglanyşykly.
Öň, Seçenow adyndaky Ilkinji Moskwa döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mikrobiologiýa, wirusologiýa we immunologiýa kafedrasynyň müdiri Russiýa Ylymlar akademiýasynyň akademigi Witaliý Zwerew tomsuň yssy howasynyň koronawirusyň işjeňligini peseldip bilmejekdigini, ultramelewşe şöhleleriniň weýran ediji täsiriniň diňe köçeleriň üstki gatlagyna degişlidigini aýdypdy. Ol ýokançlygyň öňüni almak üçin ilki bilen sosial aralygy saklamagyň zerurdygyny, sebäbi ýokançlygyň adamdan adama, esasan, howa damjalary arkaly geçýändigini nygtapdy.