Alibabany esaslandyryjy Jek Ma bir ýylyň içinde kompaniýadaky paýyny 4,8%-e çenli kemeltdi

Alibabany esaslandyryjy Jek Ma bir ýylyň içinde kompaniýadaky paýyny 4,8%-e çenli kemeltdi

Alibaba kompaniýasyny esaslandyryjy Jek Ma paýnamalaryň häzirki bahasynda kagyzlary $8,2 milliarda satyp, bir ýylyň içinde internet-holdingdäki paýyny 6,2-den 4,8%-e çenli peseltdi. Bu barada Reuters Alibabanyň materiallaryna salgylanmak bilen ýazýar. Muny vedomosti.ru ýetirýär. 31-nji martda tamamlanan maliýe ýylynyň hasaby boýunça, Alibaba Group kompaniýasynyň paýnamalary bahada 40% ýokarlandy.

Alibabanyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti Jozef Saý hem kompaniýadaky özüniň paýyny 2019-njy ýylda 2,2-den 1,6 göterime çenli azaltdy. Agentligiň bellemegine görä, Ma hem, Saý hem Daniel Çžan holdingiň ýerine ýetiriji müdiri wezipesinde Manyň yzyny dowam etdiriji diýlip yglan edilenden soň, Alibabany dolandyrmaga kän gatnaşmaýarlar. Çžan Alibaba 2019-njy ýylyň sentýabrynda ýolbaşçylyk edip başlady.
Alibabany bile esaslandyryjy Jozef Saýa häzir kompaniýanyň 1,6 göterimi degişli diýlip, relizde aýdylýar. Bir ýyl mundan öň 2,3 göterimdi. Reutersiň hasaplamasy boýunça, paýnamalaryň satuwynyň netijesinde Saý $4,1 mlrd gazandy. 65 000-den gowrak ştat işgäri işleýän Alibabanyň kapitallaşdyrmasy $600 milliarda barabar. Ma Hytaýda iň baý adamlaryň biri hasaplanylýar, onuň baýlygyny Forbes $48,9 milliard diýip bahalandyrýar.