Dünýä banklary 2021-nji ýyla çenli dollaryň pese gaçjakdygyny aýtdylar

Dünýä banklary 2021-nji ýyla çenli dollaryň pese gaçjakdygyny aýtdylar

Uly dünýä banklary 2021-nji ýyla çenli amerikan walýutasynyň pese gaçjakdygyny aýtdylar. Bloomberg agentliginiň habar bermegine görä, ikinji ýarymýyllykda dollar ýewro gatnaşygy boýunça 2%, iýena gatnaşygy boýunça 3% gowşar. Muny argumentiru.com ýetirýär. Ýylyň ahyryna çenli ýewro $1,10-$1,16 derejesinde söwdalaşar, ýapon walýutasy bolsa şu günki dollara 107 iýenadan 100-104-e çenli galar. Agentligiň maglumatlary boýunça, dollaryň pese gaçmagynyň esasy sebäbi onuň walýuta-gaçybatalga hökmünde özüne çekijiliginiň ýuwaş-ýuwaşdan gowşamagyndan ybaratdyr.
Esasanam, UBS Group AG şweýsar holdinginiň wekili ABŞ-nyň walýutasynyň çäklendirmeleri aýyrmak bilen iş hereketini dikeldiş fonunda ornuny ýitirýändigini aýdýar. Ýöne ol epidemiýanyň indiki ösüş ssenariýasyny kesgitlemegiň mümkin däldigini belledi. Käbir hünärmenleriň pikiriçe, ýewronyň hümmetine Ýewrokomissiýada ykdysadyýeti dikeltmek boýunça meýilnamanyň işlenilip taýýarlanylmagy hem oňyn täsir edýär.
Iýena barada aýdylanda, ýurtda ýapon hökümeti tarapyndan çökgünlige garşy birnäçe çäreleriň kabul edilendigine garamazdan, ykdysadyýete uly urgy uran koronawirus bilen bagly ýagdaý esasy howpy döredýär. Citigroup maliýe kompaniýasynda häzirki hereketleriň ýeterlik däldigini, şonuň netijesinde hümmetiň dollara 110 iýena çenli düşjekdigini bellediler. Ýöne HSBC britan bankynda dünýäde kesellemegiň täze ýaýrawlarynyň we gaýtadan çäklendirmeleri girizmegiň fonunda iýena özüniň hopwsuz walýuta derejesi bilen berkär diýip hasaplaýarlar.
Bütindünýä bankynyň maglumatlary boýunça, dünýä ykdysadyýeti şu ýylda 5,2 göterim kemeler. Ýagdaý has ýaramazlaşan ýagdaýynda pese gaçma sekiz göterime barabar bolup biler.