Lukman garpyzyň gündeki kabul edilmeli möçberini aýtdy

Lukman garpyzyň gündeki kabul edilmeli möçberini aýtdy

Bakja önümleri düzüminde şekeriň we suwuklygyň köp mukdaryny saklaýarlar, şonuň üçin olary günde 100-150 gram ir-iýmişden köp kabul etmeli däl. Bu barada Nation News habarlar gullugyna salgylanmak bilen 360tv.ru habar berýär.

Adatça, hiç kim 100 gram garpyz bilen çäklenmeýär. Netijede, şeker suwuklygy organizme çalt barýar we siňýär, bu bolsa ganyň düzüminde şekeriň derejesini ýokarlandyrýar. Bu ýerde gürrüň diňe bir glýukoza barada däl-de, eýsem, fruktoza barada-da gidýär. Garpyz köp mukdarda kabul edilen ýagdaýynda madda çalşygynyň deňagramlylygynyň bozulmasy bolup geçýär. Bu bolsa arterial gipertoniýa hem-de ateroskleroza (ýürek-damar ulgamynyň kesellemegi) getirýär.

Mundan başga-da, suwuklygyň artykmaç bolmagy hem howpludyr. Bu, aýratynam, ýürek-damar keseli we gan aýlanyşygynyň ýetmezçiligi bilen suw-duz çalşygynda näsazlygy bolan adamlara degişli. Muny arterial gipertoniýa, süýji keseli, ateroskleroz, gan aýlanyşygynyň ýetmezçiligi we böwrek keselleri bilen ejir çekýän 50-60 ýaşdan ýokary adamlara hem bellemek gerek.

Lukman gawunyň hem saglyk üçin howply bolup biljekdigini belledi, çünki gawunda garpyza garanda, şeker 1,5 esse köp saklanýar.