BMG koronawirus pandemiýasyndan soň dünýäde ýaýbaňlanyp biljek iki ýagdaýy aýtdy

BMG koronawirus pandemiýasyndan soň dünýäde ýaýbaňlanyp biljek iki ýagdaýy aýtdy

BMG-niň Baş Sekretary Antoniu Guterreş koronawirus ýokanjynyň pandemiýasyndan soň tutuş dünýäniň garaşýan iki ýagdaýy barada aýtdy. Bu barada ýokary wezipeli diplomat “Aftonbladet” şwed neşirine beren interwýusynda habar berdi. Muny sovetov.su ýetirýär.
Neşir bilen söhbetdeşlikde Antoniu Guterreş birinji ýagdaýyň optimistikdigini we onuň ýurtlaryň bu ýagdaýdan baş çykaryp bilmegini göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Esasanam, demirgazyk döwletler gaýtadan dikelmek bilen bagly netijeli meýilnamany işläp düzerler, ösüp barýan ýurtlar bolsa zerur kömegi alarlar. Şunuň bilen birlikde, BMG-niň ýolbaşçysy koronawirusa garşy sanjymyň dokuz aýyň içinde taýýar bolup, onuň hemmelere elýeterli boljakdygyna umyt bildirdi.
Guterreş ýagdaýyň şeýle usul bilen ýaýbaňlanmagyny dowam etdirse, ykdysadyýet hem dikelip başlasa, onda Ýer ýüzüniň iki-üç ýyldan öňki ýagdaýyna dolanyp biljekdigini hem sözüniň üstüne goşdy.
Ikinji ýagdaýa laýyklykda, eger-de ýurtlar hereketleri sazlaşdyryp bilmeseler, Guterreşiň pikiriçe, wirusyň täze ýaýrawy ýüze çykar, ösüp barýan ýurtlarda bolsa ýagdaý ýaramazlaşar. Mundan başga-da, ol şeýle ýagdaýda her bir ýurt özbaşdak ýaşar, bütin dünýä bolsa umumy meseleleri çözmek üçin bitewi dolanyşygy gurnap bilmez diýip hasaplaýar. Netijede, onuň duýdurmagyna görä, “täze kada” emele gelýänçä, azyndan bäş-ýedi ýyl dowam etjek global durgunlyk başlanar. Onuň pikiriçe, häzir dünýäniň haýsy ugur boýunça hereket edýändigini aýtmak kyn, ýöne ol mümkin bolan ähli zady etmäge we erbet zatlara taýýar bolmaga çagyrýar. Pandemiýa edim-gylymy üýtgetmegiň gerekdigini görkezmeli, bölünişmek häzir hemmeler üçin howply diýip, ol belleýär.